Rregullore

Rregullore regjistrimi

Vendim nr. 579, datë 3.10.2018 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 299, datë 8.4.2015, të këshillit të ministrave, “për miratimin e rregullores për dhënien e autorizimit të tregtimit të barnave e të klasifikimit të tyre në republikën e shqipërisë”, të ndryshuar

Shiko PDF

Formular per Autorizim Tregtimi

Formular per Rinovim Autorizim Tregtimi 

Formular per Variacion

Rregullore mbi praktikat e ruajtjes dhe shperndarjes se mire te barnave

Rregullore e brendshme

 


 

Vendim nr. 299, datë 8.4.2015 për miratimin e rregullores për dhënien e autorizimit të tregtimit të barnave e të klasifikimit të tyre në republikën e shqipërisë.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 11, pika 5, e 12, pika 3, të ligjit nr.105/2014, “Për barnat dhe shërbimin farma-ceutik”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave.

VENDOSI:

Shiko me shume