Informacioni dhe Komunikimi

Sektori i Informacionit dhe Komunikimit ka objekt të veprimtarisë mbledhjen, sistemimin, përpunimin dhe shpërndarjen e informacionit si për institucionin, institucionet e tjera shëndetësore, subjektet farmaceutike dhe popullatën në tërësi, ashtu edhe sigurimi, vënia në funksion dhe mirëmbajtja e sisteme që janë të nevojshëm për të garantuar funksionimin me efiçencë të Agjencisë.

Po kështu, pёrgatit kthim përgjigje tё ndryshme nё varёsi tё objektit tё kёrkesёs të ardhur pranë AKBPM-së, nga subjekte private apo publike.