Raporto Për Mungesat e Barnave Në Treg

Njoftohen të gjitha subjektet farmaceutike dhe profesionistët e shëndetit që tashmë në faqen tonë web, keni mundësinë të raportoni mungesat e barnave në treg. Ky është një hap për të siguruar që mungesat e barnave të adresohen me prioritet. Ndihmoni në identifikimin e mungesave për të garantuar që çdo nevojë shëndetësore të adresohet në kohë

Vizitoni https://akbpm.gov.al/mungesatebarnave/ dhe raportoni në mënyrë të lehtë dhe të shpejtë.