Legjislacioni

Ligji per pajisjet mjekesore

  • Legjislacion ndërkombëtar
  • Legjislacion kombëtar
  • Akte nënligjore
  • Rregullore
  • Kodi i sjelljes
  • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit
  • Strategji
  • Raport vjetor
  • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun

 

 

Rregullore regjistrimi

Vendim nr. 579, datë 3.10.2018 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 299, datë 8.4.2015, të këshillit të ministrave, “për miratimin e rregullores për dhënien e autorizimit të tregtimit të barnave e të klasifikimit të tyre në republikën e shqipërisë”, të ndryshuar

Shiko PDF

Formular per Autorizim Tregtimi

Formular per Rinovim Autorizim Tregtimi 

Formular per Variacion

Rregullore mbi praktikat e ruajtjes dhe shperndarjes se mire te barnave

Rregullore e brendshme

 


 

Vendim nr. 299, datë 8.4.2015 për miratimin e rregullores për dhënien e autorizimit të tregtimit të barnave e të klasifikimit të tyre në republikën e shqipërisë.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 11, pika 5, e 12, pika 3, të ligjit nr.105/2014, “Për barnat dhe shërbimin farma-ceutik”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave.

VENDOSI:

Shiko me shume

 

UDHËZIM

Nr. 2, datë 15.1.2013 MBI PROCEDURAT E PRODHIMIT, KODIMIT, STAMPIMIT, SHPËRNDARJES DHE MONITORIMIT TË PULLAVE TË KONTROLLIT TË BARNAVE 

Në zbatim të ligjit nr. 10 381, datë 24.2.2011 “Për miratimin e kontratës së koncesionit ndërmjet Ministrisë së Financave si autoritet kontraktues dhe shoqërive “Sicpa Security Solutions S.A.” e “Sicpa Security Solutions Albania sh.p.k.”, për projektimin, financimin, dizenjimin, prodhimin dhe ngritjen e një sistemi për emetimin, shpërndarjen, gjetjen dhe monitorimin e pullave fiskale e të pullave të kontrollit të barnave”, si dhe pikës 9 të nenit 20 të ligjit nr. 9323, datë 25.11.2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik në RSH”, të ndryshuar, Ministri i Financave dhe Ministri i Shëndetësisë  Lexo me shume

Urdher mbi procedurat dhe rregullat e regjistrimit te pajisjeve mjekesore

Formulari per regjistrimin e pajisjeve mjekesore

URDHER PER NDRYSHIMIN E PROCEDURAVE TE REGJISTRIMIT TE PAJISJEVE MJEKESORE