Kontakte

1. Informacioni

  • kontakt@akbpm.gov.al

2. Sektori i Regjistrimit

  • regjistrimi@akbpm.gov.al

3. Sektori i Inspektimit

  • inspektimi@akbpm.gov.al

4. Sektori i Analizave

  • analizat@akbpm.gov.al

5. Sektori i Vaksinave

  • vaksinat@akbpm.gov.al

6. Sektori i Farmakovigjilences

  • farmakovigjilenca@akbpm.gov.al

7. Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë

  • informacion@akbpm.gov.al

8. Sektori Juridik Administrativ

  • juridik@akbpm.gov.al

9. Sektori i Financës

  • financa@akbpm.gov.al

10. Sektori i Pajisjeve Mjekësore

  • pajisjetmjekesore@akbpm.gov.al

11. Sektori i Burimeve Njerezore