Sektori i Pajisjeve Mjekësore

Sektori Pajisjeve Mjekësore siguron dhe përgjigjet për realizimin e procesit të vlerësimit administrativ dhe teknik të dokumentacionit të paraqitur nga subjektet që aplikojnë për regjistrimin të pajisjeve mjekësore në RSH , hartimin e regjistrit kombëtar të pajisjeve mjekësore, inspektimin dhe kontrollin e pajisjeve mjekësore të vendosura në treg në RSH, brenda fushës së veprimit të ligjit nr.89/2014 “Për pajisjet mjekësore”, si dhe akteve nënligjore përkatëse.

Për regjistrimin e një pajisjeje mjekësore, aplikanti (subjekti tregtues me shumicë i pajisjeve mjekësore në RSH), duhet të jetë i pajisur me Autorizim për Tregtim me shumicë nga MShMS;

Pas tërheqjes së Autorizimit, aplikanti plotëson dosjen për aplikim bazuar në Urdhrin nr. 360 date 22.08.2016 ndryshuar në Urdhrin nr. 734 date 18/10/2018, me dokumentacionin si vijon:

  • Kërkesë drejtuar AKBPM-së
  • Formulari i vetëdeklarimit (gjendet në ëbside: akbpm.gov.al), plotësohet online dhe printohet. – Në formular duhen përcaktuar mirë të gjitha të dhënat mbi pajisjen, prodhuesin, certifikatat e pajisjes dhe aplikantin që po bën regjistrimin.
  • Fotokopje e deklaratës së konformitetit dhe/ose CE ( bazuar në VKM nr. 731; 508; 189)
  • Pagesa për aplikim (mandat plus faturë tërhequr në sektorin e financës dhe paguar në një bankë të nivelit të dytë).
  • Dosja e plotë dorëzohet nga personi i kontaktit, në zyrën e protokollit, pranë AKBPM

 

Shkarkime: