Sektori i Inspektimit

Sektori i Inspektimit është përgjegjës për inspektimin e çdo veprimtarie në fushën farmaceutike dhe pajisjeve mjekësore, brenda fushës së veprimit të ligjit Nr.105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, Ligjit Nr.89/2014 “Për Pajisjet Mjekësore” si dhe akteve nënligjore përkatëse.

Inspektimet kryhen në portalin unik të inspektimit “e-inspektimi”, që shërben për programimin dhe bashkërendimin e inspektimeve. Në momentin e inspektimit, inspektirët duhet të paraqesin pranë subjektit farmaceutik Autorizimin e Inspektimit.

Duke formalizuar inspektimet me dokumente standarde, listë-verifikime, duke pajisur inspektorët me kartën e inspektorit online dhe kryerjen e inspektime me analizë me bazë risku duke e kthyer tashmë në një proces të rregullt administrativ.

Veprimtaria inspektuese bazohet: