Udhezime

UDHËZIM

Nr. 2, datë 15.1.2013 MBI PROCEDURAT E PRODHIMIT, KODIMIT, STAMPIMIT, SHPËRNDARJES DHE MONITORIMIT TË PULLAVE TË KONTROLLIT TË BARNAVE 

Në zbatim të ligjit nr. 10 381, datë 24.2.2011 “Për miratimin e kontratës së koncesionit ndërmjet Ministrisë së Financave si autoritet kontraktues dhe shoqërive “Sicpa Security Solutions S.A.” e “Sicpa Security Solutions Albania sh.p.k.”, për projektimin, financimin, dizenjimin, prodhimin dhe ngritjen e një sistemi për emetimin, shpërndarjen, gjetjen dhe monitorimin e pullave fiskale e të pullave të kontrollit të barnave”, si dhe pikës 9 të nenit 20 të ligjit nr. 9323, datë 25.11.2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik në RSH”, të ndryshuar, Ministri i Financave dhe Ministri i Shëndetësisë  Lexo me shume

Urdher mbi procedurat dhe rregullat e regjistrimit te pajisjeve mjekesore

Formulari per regjistrimin e pajisjeve mjekesore

URDHER PER NDRYSHIMIN E PROCEDURAVE TE REGJISTRIMIT TE PAJISJEVE MJEKESORE