Çështjet Juridike

Misioni i Sektorit Juridik është ofrimi i shërbimeve juridike me cilësi të lartë me integritet, profesionalizëm dhe respekt ndaj shtetasve si dhe administrimi me efikasitet dhe në mënyrë efektive të punët juridike të AKBPM-së duke siguruar mbrojtjen juridike ndaj të tretëve, këshillime dhe shërbime juridike profesionale, për të nxitur vendimmarrje të shëndosha dhe shërbime juridike profesionale.